Doprava a platbaZáruka vráceníOtázky a odpovědiZákaznický servis
Zatvoriť

Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Úvodní ustanovení

1.Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, a to na jedné straně společností SAD Logisztikai és Online Média Kft., Egyenlőség utca 43, 2461 Tárnok, Hungary, IČO: 13-09-1908 DIČ: 25130128-2-13, DIČ: HU25130128, zapsaná v obchodním rejstříku Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Budapest, e-mailová adresa: korespondenční adresa: Plemax Group s. Imricha 923/21, 943 01 Štúrovo, jako prodávajícím (dále jen „prodávající“) a na straně druhé kupujícím - spotřebitelům - přímý spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání ( dále jen „kupující“).

2. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a dalších účinných právních předpisů.

3. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo (IČ), pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele a nevztahují se na něj ustanovení těchto VOP ani právních předpisů týkající se spotřebitelů. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, kterým je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů, jakož i souvisejícími předpisy.

4. Tyto VOP tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy uzavřené ve formě nabídky ze strany prodávajícího a objednávky na dodání zboží ze strany kupujícího.

 

Objednávka a kupní smlouva

1. Objednávka. Kupující provede objednávku zboží prodávajícího prostřednictvím obchodního systému na internetové stránce prodávajícího www.thegadgetshop.cz („internetová stránka“). Takto provedená objednávka se považuje za závaznou. Kupující prohlašuje, že před uskutečněním objednávky se seznámil s těmito VOP. Odesláním objednávky kupující tyto VOP prodávajícího bez výhrad přijímá a zavazuje se je dodržovat.

2. Návrh na uzavření kupní smlouvy. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na internetovou stránku, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím.

3. Přijetí objednávky a uzavření kupní smlouvy. Přijetí objednávky prodávající potvrdí kupujícímu informativním emailem zaslaným na e-mailovou adresu kupujícího. Přijetím objednávky je kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím v souladu se zákonem č. 102/2014 Sb. v platném znění považována za smlouvu uzavřenou na dálku.

4. Odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit jím přijatou objednávku (odstoupit od smlouvy) nebo její část v případech:

a) pokud se zboží nevyrábí nebo se přestal vyrábět,

b) z jiných provozních důvodů na straně prodávajícího,

c) se změnila cena zboží z důvodů na straně dodavatele zboží, nebo

d) zveřejněná cena zboží byla vadná.

V případě změny ceny má právo odstoupit od smlouvy i kupující.

 

Dodání zboží a dodací podmínky

1. Dodací lhůty se liší podle druhu zboží. Termín dodání zboží, které má prodávající skladem, je obecně 3-4 pracovní dny ode dne následujícího po přijetí objednávky. Termín dodání zboží, které je skladem u externího dodavatele, je obecně 6-7 pracovních dnů ode dne následujícího po přijetí objednávky. Ve výjimečných případech, kdy některé druhy zboží nejsou skladem, a nejsou k dispozici ani u výrobců a dovozců, může být dodací lhůta delší. O přesném termínu dodání zboží bude kupující informován kurýrní službou prostřednictvím SMS zprávy nebo emailu.

2. V případě nedostupnosti zboží bude kupující informován e-mailem.

3. Způsob dodání si zvolí kupující při odeslání objednávky. Detailní informace způsobech dodání a o ceně za jednotlivé způsoby dodání jsou uvedeny na internetové stránce. Výše nákladů na dodání zboží bude vždy sdělena kupujícímu před zasláním objednávky.

 

Cena a platební podmínky

1. Cena zboží uvedená na internetové stránce je aktuální a platná. Cena je konečná, kterou musí kupující pro pořízení zboží zaplatit, kromě ceny za dopravu zboží, ceny za způsob platby, o kterých bude kupující prodávajícím informován vždy předem před zasláním objednávky.

2. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou a všemi dalšími poplatky. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

3. Akciové ceny platí do vyprodání zásob akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

4. Ceny uvedené na internetové stránce mohou podléhat změnám, prodávající si vyhrazuje právo změny cen, a to z jakéhokoli důvodu, a to i bez oznámení. Cena zboží v době objednávky je platná a závazná v případě přijetí objednávky prodávajícím.

5. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží na kupujícího.

6. Způsob platby si zvolí kupující při odeslání objednávky. Detailní informace o ceně za jednotlivé způsoby platby jsou uvedeny na internetové stránce. Výše nákladů u jednotlivých způsobů platby bude vždy sdělena kupujícímu před zasláním objednávky.

Objednávku lze zaplatit:
a) dobírkou,
b) platební kartou - Platby online kartou se uskutečňují prostřednictvím systému Barion. Informace o kreditní kartě se nedostanou k obchodníkovi. Poskytovatel služeb Barion Payment Zrt je instituce pod dohledem Národní banky Maďarska a číslo jeho povolení je H-EN-I-1064/2013.

 

 

Převzetí zboží

1. Zboží může převzít pouze kupující nebo jím pověřená osoba.

2. Kupující je povinen bezprostředně při dodání zboží zkontrolovat stav zásilky a zboží. V případě zjištění existence poškození zásilky doporučujeme se zástupcem dopravce vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození. Pokud kupující zjistí poškození či jiné nesrovnalosti až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat prodávajícího. Pokud tak neučiní, nároky z reklamovaných vad mu budou přiznány, jen prokáže-li, že tyto vady mělo zboží již v době jeho převzetí.

3. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je kupující povinen neprodleně oznámit e-mailem na adresu , doporučujeme sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem prodávajícímu. Dodatečné reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dávají však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

4. Kupující se zavazuje převzít zboží v termínu dodání a na adrese uvedené v objednávce. V případě nepřevzetí zboží kupujícím si prodávající vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody. V případě, že si kupující zboží nepřevezme při prvním doručení a požaduje opětovné doručení zboží, je povinen uhradit náklady prvního i opětovného doručování.

 

Odstoupení kupujícího od smlouvy

1. Kupující, je-li spotřebitelem, má právo odstoupit od kupní smlouvy na základě zákona č. 102/2014 bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů, kromě případů uvedených v zákoně, podle kterých odstoupení od smlouvy možné není. Lhůta počíná běžet dnem, kdy kupující nebo jím pověřená osoba s výjimkou dopravce, převezme zboží. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, je kupující povinen prodávajícího o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy jednoznačně informovat, a to e-mailem zaslaným na adresu , nebo dopisem zaslaným poštou na adresu prodávajícího: Plemax Group s.r.o., Náměstí sv. Imricha 923/21, 943 01 Štúrovo. Pro rychlejší identifikaci a vybavení může kupující použít přiložený formulář - není to však podmínkou. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, je třeba, aby kupující zaslal zprávu prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty pro odstoupení od smlouvy. Odstoupením kupujícího od smlouvy se kupní smlouva ruší od začátku.

2. Zboží je třeba zaslat zpět na adresu: Plemax Group s.r.o., Náměstí sv. Imricha 923/21, 943 01 Štúrovo, nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za dodrženou v případě, že kupující zboží odešle nejpozději ve 14. den ode dne odstoupení od smlouvy. Zboží doporučujeme zaslat doporučeně (prodávající neručí za jeho případnou ztrátu nebo poškození během přepravy). Náklady na vrácení zboží nese kupující.

3. Zboží musí být v původním obalu a spolu se zbožím je kupující povinen předat všechny dokumenty týkající se předmětného zboží (návod k použití, záruční list, doklad o pořízení apod.), které obdržel při jeho koupi. Kupující nesmí vrátit zboží formou dobírky, takto vrácené zboží nebude přijato a bude prodávajícím odmítnuto a vráceno jako nedoručené zpět kupujícímu.

4. Kupující nemůže dle zákona č. 102/2014 odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

a) poskytnutí služby, pokud její poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a došlo-li k plnému poskytnutí služby,

b) prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele,

d) prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,

e) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

f) prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím,

g) prodej alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání lze uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, které prodávající nemůže ovlivnit,

h) provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,

i) prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově obrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,

j) prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,

k) poskytnutí ubytovacích služeb pro jiný než ubytovací účel, přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle které se prodávající zavazuje poskytnout tyto služby ve sjednané době nebo ve sjednané lhůtě,

l) poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, jestliže jeho poskytování bylo zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

5. Kupující má právo zboží rozbalit a odzkoušet, aby zjistil jeho vlastnosti a funkčnost. Kupující odpovídá za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku zacházení s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

6. Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy, darovací smlouva ztrácí účinnost a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit is ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.

7. V případě odstoupení od smlouvy je prodávající povinen převzít zboží zpět a vrátit kupujícímu všechny platby, které uhradil v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný druh doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízí prodávající. Platby budou kupujícímu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bude prodávajícímu doručeno oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy.

 

Odpovědnost za vady a reklamace

1. Povinnosti kupujícího. Kupující je povinen zboží při jeho převzetí prohlédnout. Pokud kupující zjistí, že věc má vadu, nemá věc dále používat, ale je povinen bez zbytečného odkladu uplatnit reklamaci u prodávajícího. Kupující je povinen při používání zboží dodržovat kromě všeobecně známých pravidel také podmínky stanovené pro používání zboží v záručním listu nebo v návodu k použití a užívat zboží v souladu s jeho přirozenou životností.

2. Záruka. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí kupujícím a během záruční doby. Konkrétní záruční a servisní podmínky jsou uvedeny v příslušných záručních listech ke zboží, které spotřebitel obdrží při koupi zboží. Obecně, pokud v záručních listech není uvedeno jinak, je záruční doba pro spotřebitele minimálně 24 měsíců. Záruční doba počíná plynout ode dne převzetí zboží kupujícím. Není-li reklamace vadného zboží uplatněna v záruční době, právo z odpovědnosti za vady zaniká.

3. Odpovědnost prodávajícího. Prodávající odpovídá za to, že prodávané zboží má jakost a užitné vlastnosti obecně požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované nebo očekávané, že odpovídá požadavkům, právním předpisům, je v určeném množství, a odpovídá účelu, který prodávající při použití zboží uvádí nebo, pro který se zboží obvykle používá. Prodávající neodpovídá za vady, pokud:

a) si kupující vadu způsobil sám,

b) kupující před převzetím zboží o vadě zboží věděl a byla mu na zboží z tohoto důvodu poskytnuta sleva,

c) reklamace odporuje povaze zboží, zejména uplynutí doby trvanlivosti zboží, pro které byla poskytnuta sleva z ceny zboží,

d) které vznikly v záruční době v důsledku opotřebení zboží, jeho nesprávným či nadměrným používáním nebo které vznikly po uplynutí doby životnosti zboží nebo záruční doby,

e) způsobené zásahem kupujícího nebo jiné osoby do zboží nebo jeho součásti,

f) způsobené živelnou pohromou a vnějšími vlivy nebo nešetrným zacházením (např. působením chemikálií, působením extrémních teplot, poškozením zboží vniknutím vody, při nedodržení návodu k obsluze) nebo opotřebením způsobeným obvyklým používáním.

4. Místo a způsob uplatnění reklamace. V případě uplatňování reklamace se doporučuje emailem oznámit prodávajícímu vady zboží a způsob jejich projevení. Na základě těchto informací prodávající doporučí spotřebiteli další postup při vyřizování reklamace. Při uplatnění reklamace se spotřebitel řídí pokyny uvedenými v záručním listu a v těchto VOP (není-li v záručním listu uvedeno jinak). Reklamaci lze uplatnit písemnou formou e-mailem na nebo poštou na adrese Plemax Group s.r.o., Náměstí sv. Imricha 923/21, 943 01 Štúrovo. Při uplatnění reklamace doporučujeme doručit reklamované zboží čisté (pokud zákazník doručí zboží na reklamaci špinavé nebo znečištěné, reklamace může být z hygienických příčin důvodně zamítnuta.), pokud je to možné v originálním balení, včetně faktury nebo jiného dokladu o zaplacení a koupi zboží prodávajícímu. Doporučujeme Vám zboží poslat doporučeně. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá a budou kupujícímu vráceny jako nedoručené zpět. Součástí reklamace musí být písemný popis vad, které jsou předmětem reklamace. Reklamační řízení začíná dnem, kdy jsou splněny kumulativně všechny následující podmínky:

a) doručení oznámení o uplatnění reklamace prodávajícímu, a 

b) doručení reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímu.

5. Způsob řešení reklamace. Reklamace se řeší v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Po uplatnění reklamace kupujícím je prodávající povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech nejpozději do tří pracovních dnů, v odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení stavu zboží, nejpozději do 30 dnů. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

6. Reklamační list a doklad o vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace (reklamační dopis - s uvedením data, kdy byla reklamace přijata, jaké zboží je reklamováno, kdy a kde bylo zboží zakoupeno, o jakou vadu se jedná a cenu, za jakou bylo zboží zakoupeno), a to ihned, resp. bez zbytečného odkladu. Nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace je prodávající povinen vydat kupujícímu doklad o vyřízení reklamace. Kupující bude o vyřízení reklamace informován e-mailem.

7. Odstranitelné vady: Při odstranitelné vadě má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající a je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující však může namísto odstranění vady, tedy namísto opravy, požadovat výměnu vadné věci za bezvadnou, tedy bezvadnou, resp. týká-li se vada pouze součásti věci, tak výměnu součásti, nevzniknou-li tím prodávajícímu nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady (opravy) vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.

8. Neodstranitelné vady: Jde-li o vady, které nelze odstranit a které brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako zboží bez vady, kupující má právo má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Jde-li o jiné neodstranitelné vady (tj. takové, které nebrání tomu, aby bylo zboží řádně užíváno jako zboží bez vady), kupující má právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

9. Plynutí záruční doby. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za poškození až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně věci, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

 

Alternativní řešení sporů a spotřebitelský dozor

1. Kupující – spotřebitel – má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu (e-mailem na ), není-li spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva . Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt alternativního řešení sporů) podle zákona 391/2015 Sb. ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby dle §3 zákona 391/2015 Sb. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 Sb. Více informací k alternativnímu řešení sporů: https://www.coi.cz/informace-o-adr/

2. Spotřebitel může podat stížnost také prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

3. Alternativní řešení sporů může využít pouze spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku.

 

Závěrečná ustanovení

1. Tyto VOP a všechny kupní smlouvy uzavřené na jejich základě se řídí právními předpisy platnými v Slovenské republice, především zákonem č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku.

2. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo doplňovat VOP. Jakékoliv změny VOP nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetové stránce, pokud prodávající neuvede jinak. Změna VOP se nevztahuje na kupní smlouvy uzavřené před změnou VOP bez ohledu na to, že ještě nedošlo k dodání zboží. Právní vztahy vyplývající z kupní smlouvy se řídí vždy VOP účinnými v době uzavření kupní smlouvy.

3. V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte emailem na .

4. Tyto VOP jsou platné a účinné od 25.05.2018 a ruší všechny předchozí VOP ve znění jejich pozdějších změn a doplnění.

 

Orgán dozoru:

Česká obchodní inspekce

Štěpánská 567/15

120 00 Praha 2

https://www.coi.cz/kontakty-inspektoraty/

 

Podmínky ochrany osobních údajů

 

Základní ustanovení

1. Provozovatelem osobních údajů podle § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) je SAD Logisztikai és Online Média Kft. IČ: 13-09-190878 se sídlem Egyenlőség u. 43, 2461 Tárnok, Hungary (dále jen: „provozovatel“).

2. Kontaktní údaje provozovatele jsou

adresa: Egyenlőség u. 43, 2461 Tárnok, Hungary

email:

telefon: +3612550222

3. Osobními údaji se rozumějí všechny informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo odkazem na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Provozovatel jmenoval odpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji odpovědné osoby jsou: Bakos Dániel, Egyenlőség u. 43, 2461 Tárnok, Hungary, email: hello@plemax-group.com.

 

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Provozovatel zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které provozovatel získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Provozovatel zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nutné pro plnění smlouvy.

 

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

- plnění smlouvy mezi Vámi a provozovatelem podle § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,

- oprávněný zájem provozovatele na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,

- Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

- vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a provozovatelem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany provozovatele plnit,

- zasílání obchodních sdělení a výkon dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany provozovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu § 28 Zákona.

 

Doba uchovávání osobních údajů

1. Provozovatel uchovává osobní údaje:

- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a provozovatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu),

- po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 20 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů provozovatel osobní údaje vymaže.

 

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé provozovatele)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:

- podílející se na dodávání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

- zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

- zajišťující marketingové služby.

 

Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v Zákoně máte

- právo na přístup ke svým osobním údajům podle § 21 Zákona,

- právo na opravu osobních údajů podle § 22 Zákona, popřípadě omezení zpracování podle § 24 Zákona,

- právo na výmaz osobních údajů podle § 23 Zákona,

- právo vznést námitku proti zpracování podle § 27 Zákona,

- právo na přenositelnost údajů podle § 26 Zákona,

- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email provozovatele uvedený v čl. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Provozovatel prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Provozovatel přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Provozovatel prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup jen jím pověřené osoby.

 

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste obeznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste obeznámeni/obeznámeni s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Provozovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste provozovateli poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 25.5.2018.